Home
Wie zijn wij
Wat doen wij
Waarom advies?
Vergunningen?
Projecten
Links
Contact
Meer informatie


        1/4


Duurzame energie

Na de oliecrisis is de discussie over bewust omgaan met energie pas goed op gang gekomen. Daarbij lag het accent in eerste instantie op vermindering van het verbruik. Pas later is de discussie op gang gekomen over de effecten van de CO2 uitstoot en daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde, ofwel het broeikaseffect. Overal op aarde zien we momenteel klimaatveranderingen, stijging van de zeespiegel, extreme wateroverlast of extreme droogte, die door wetenschappers aan het broeikaseffect worden toegeschreven.

Tijdens de VN klimaatconferentie in het Japanse Kyoto is getracht wereldwijde afspraken te maken over concrete vermindering van de CO2 uitstoot. De Nederlandse doelstelling gaat uit van 6% vermindering van broeikasgassen in 2010 ten opzichte van het referentiejaar 1990. Dit is een besparing van circa 20% van het niveau dat zonder aanvullend beleid zou zijn bereikt.

Overall doelstelling is een vermindering van 50 megaton CO2, waarvan 25 megaton CO2 in Nederland en 25 megaton CO2 in het buitenland geïnitieerd door Nederland. Drie en een halve megaton CO2 uitstoot (14% van de totale reductie) moet in de utiliteit (nieuw-)bouw worden gerealiseerd. Het Vierde Nationaal Milieubeleids Plan (NMP 4) zegt dat zonder daadkrachtig ingrijpen de mondiale emissie tussen 2000 en 2030 zal zijn verdubbeld, met alle gevolgen van dien voor de opwarmingseffecten van de aarde.

Dit alles heeft in Nederland het denken over duurzaamheid extra impulsen gegeven: duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van grondstoffen en het gebruik van duurzame energie. Duurzame energie betekent het gebruik van energie­bronnen die ons onuitputtelijk ter beschikking staan, zoals zonne-energie, windenergie, bodemenergie, waterkracht en biomassa.


volgende >
 
Algemene voorwaarden || Website powered by A-side media